مشاوره و برنامه ریزی کنکور

قبولی رشته پزشکی با حرف آخر

قبولی در رشته پزشکی با حرف آخر

از همان کودکی که والدینمان ما را با صفت آقا دکتر و خانم دکتر صدا کردند، جرقه ای در وجود ما صورت گرفت که ما را تا به امروز که پشت سد کنکور قرار گرفته ایم، کشانده است. قبولی در رشته پزشکی و رویای پوشیدن روپوش سفید پزشکی برای اکثر داوطلبان رشته ی تجربی یک هدف شیرین است ... اطلاعات بیشتر

    error: Content is protected !!